REL-008
Cerussite : 白鉛鉱
Congcheng, Guangxi, China
38mm x 31mm x 20mm...